Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik

Malmö hamnFrans Suell står på sin piedestal och blickar ut över hamnen som han en gång i tiden var med om att intensivt påverka så att Malmö kunde få en riktig hamn där stora båtar kunde lägga till. Vid den tiden bestod hamnen i stort sett enbart av en enda lång brygga och de större fartygen ankrade ute på redden och godset fick lastas om till mindre båtar. Året var 1775, den första hamndirektionen bildades och då med Frans Suell som drivande kraft.

 

Under de närmaste åren skedde en febril aktivitet och till vänster om bron byggdes en vågbrytare på 380 m och denna blev klar 1778. Därefter byggdes den östra bron genom att man gjorde utfyllningar så att det bildades en kajplan. Denna stod färdig omkring 1785. Handelsflottan hade vid denna tid vuxit till 25 fartyg. Man nödgades även bygga ut hamnen norrut till en 240 m lång fartygshamn.

 

År 1818 fastställdes en ny plan för hamnen, som gick ut på att bygga en ny ytterhamn samt att fortsätta med uppmuddring och utfyllnad. Man uppnådde slutligen ett djup på 4,45 m. Mycket energi lades på hamnens utvidgning och man t o m kommenderade in militär från de skånska infanteriregementena som bestod av ca 125 man med befäl. Även fångar från fängelset ställdes till förfogande. För att kunna muddra anskaffades en ångmudderpråm.

 

1819 gjorde den första ångbåten entré i Öresundstrafiken med den lilla danska hjulångaren Caledonia. Reguljär daglig passagerartrafik upptogs först 1838 med hjulångaren Malmö.  

 

Man fortsatte att utvidga hamnen i olika etapper under 1800-talet. Den yttre delen av den västra hamnbron togs bort 1871-72, vilket gjorde att hamnen breddades till 89 meter och erhöll sin nuvarande utformning. Inseglingsrännan fick nu ett djup på 6 meter. 1873 fick Kockums Mekaniska Verkstad AB besittningsrätt för att anlägga ett skeppsvarv.

 

1878 invigdes den nuvarande fyren i inre hamnen. Den är byggd i järn och mäter 20,2 meter i höjd. Från början fanns en envekig fotogenlampa, men 1898 installerades en Auerbrännare för lysgas. År 1924 elektrifierades fyren. 1983 släcktes den ner för gott och ingår inte längre i hamnens fyrbelysning, men har numera ett ”fyrsken” från en enkel glödlampa. All tidigare fyrutrustning är borttagen.

 

Den växande trafiken i Malmö hamn gjorde att man var tvungen att fundera över hur en förbättring skulle kunna ske. Därför föreslog hamndirektionen att en pristävlan skulle utlysas mellan in- och utländska fackmän. 1897 påbörjades utgrävningarna till Nyhamnsbassängen vilka även innefattade ett andra färjeläge. 1903 var det klart för invigning.

 

1906 byggdes det magnifika huvudpostkontoret och hamnförvaltningsbyggnaden lite längre bort tillkom 1908-1910. 1915 påbörjades Industrihamnen och 1917 Frihamnen. 1934 byggdes Smörkontrollen vid Ångbåtsbron. En silobyggnad tillkom även, eftersom det fanns behov av ett spannmålslager.

 

Malmö hamn har sedan fortsättningsvis utvidgats och byggts om och till under hela 1900- och in på 2000-talet. Trafiken utvidgades hela tiden och inte minst var passagerartrafiken till bl a Danmark mycket intensiv. Efter Öresundsbrons tillkomst 2001 försvann alla glada och gemytliga resor med båt till Köpenhamn. Hamnen växer fortfarande och det finns planer på att bygga ännu fler bostäder här nere. Industrihamnen kommer också i sinom tid att förvandlas radikalt. Man kan säga, att Malmö hamn är i ständigt fokus för nya förändringar och man kan inte låta bli att fundera över vad Frans Suell skulle ha tyckt om det hela?

 

Från år 2001 ägs Malmö hamn och Köpenhamns hamn gemensamt av CMP, Copenhagen Malmö Port AB. Import av bilar är en viktig del av hamnens omsättning idag.

http://www.cmport.com/

 

Olika hamnområden (text från Wikipedia)

 

Inre hamnen

Inre hamnen är den äldsta delen av Malmö hamn. Från Skeppsbron och Ångbåtsbron gick passagerartrafiken till Köpenhamn. Trafiken upphörde när Öresundsförbindelsen stod klar 2001. Malmö centralstation ligger i inre Hamnen. Vid Hjälmarekajen, mittemot gamla posthuset, ligger sedan 2012 världens äldsta ångisbrytare S/S Bore förtöjd under vintern. Fartyget byggdes 1894 på Kockums varv som isbrytare för Malmö Hamn och som reservfärja för post och passagerare mellan Malmö och Köpenhamn över Öresund under svåra isvintrar. Under sommaren ligger "Bore" vid gamla svävarterminalen på Ångbåtsbron, utanför universitetsbron, och kan då segla ut på Öresund utan att universitetsbron behöver öppnas. Fartyget torde vara det äldsta som byggts på Kockums och som fortfarande är i bruk.

 

Västra hamnen

Västra hamnen är numera ett bostadsområde. Malmö högskola ligger till största delen i området. Fram till 1970-talet var Kockums varv totalt dominerande i västra hamnen och Kockums har fortfarande en del verksamhet kvar vid varvsbassängen. I Södra Varvsbassängen vid Malmökvarnen lossas spannmål.

 

Frihamnen

Frihamnen ligger strax norr om Inre hamnen. Den utnyttjas för lagring och omlastning av gods, till stor del containers, för vidare transport inom Östersjön.

 

Mellersta hamnen

I Mellersta hamnen finns industrier och lagerlokaler. Stora ytor används för uppställning av importerade bilar. CMP har sitt kontor i Mellersta hamnen.

 

Norra hamnen

Norra hamnen är ganska öde. I ett stort invallat område deponerades de fyllnadsmassor som uppstod vid bygget av Citytunneln. 2009 påbörjades en utbyggnad med nytt färjeläge och ny containerhamn. EON driver ett fjärrvärmeverk baserat på flis och träavfall. Lappögatan blev 2004 Sveriges första bana för dragracing och streetracing. Tidigare förekom ofta olagliga tävlingar nattetid i hamnen.

 

NordöLink har dagligen tre avgångar till Travemünde från sitt färjeläge i Norra hamnen. Före 2011 låg färjeläget i Nyhamnen.

 

Östra hamnen

I östra hamnen finns företag och tung industri av olika slag. Tobaksfabriken är ett av företagen i området. Två skolor, Tärnöskolan och Vingaskolan, fanns i Östra hamnen. På skolorna fanns fordons- och hantverksprogram. De blev sammanslagna till Agnesfridsgymnasiet 2006.

 

Oljehamnen

Oljehamnen ligger i den nordöstra delen av hamnen. Förutom ett stort antal oljecisterner finns en del kemisk industri i området.


Se även följande mycket intressanta film på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=4Lg1QdYj9JU